Javno preduzeće Šumsko – privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o Zavidovići, ( JP„ŠPD-ZDK“d.o.o Zavidovići ) osnovano je Odlukom Skupštine ZE – DO kantona 29.10.2003. godine na osnovu odredaba Zakona o šumama koji je donio Parlament Federacije BiH u maju 2002 god.

JP “ŠPD-ZDK” d.o.o Zavidovići je nastalo spajanjem svih preduzeća šumarstava, odnosno dijelova preduzeća koja su se bavila poslovima gospodarenja šumama na Zeničko-dobojskom kantonu.

Ovo preduzeće gospodari državnim šumama i šumskim zemljištem na cijeloj teritoriji kantona od 01. januara 2006 god.

Društvo je formirano kao složena organizaciona forma sa osnovnom strukturom kako slijedi:

 •  Uprava društva
 •  kabinet diektora
 •  tehnički poslovi
 •  ekonomsko-komercijalni i finansijski poslovi
 •  pravni poslovi
 •  Poslovne jedinice – Šumarije:
 • Olovo
 •  Vareš
 •  Visoko
 •  Kakanj
 •  Zenica
 •  Žepče
 •  Zavidovići
 •  Maglaj
 •  Tešanj
 •  Poslovna jedinica Spomenik prirode “Tajan ” Zavidovići

Pravni subjektivitet zadržan je na nivou jedinstvenog privrednog subjekta pod nazivom J.P„ŠPD-ZDK“d.o.o Zavidovići, dok poslovne jedinice koje su u sastavu preduzeća nemaju status pravnog lica i ne mogu samostalno nastupati u pravnom prometu sa trećim licima.

Društvo ima pravnu internu regulativu ( Statut, Etički kodeks, pravilnike… )

Društvo zastupa i predstavlja Direktor Društva kao odgovorna osoba u Društvu.

Upravu Šumsko – privrednog društva čini direktor i tri izvršna direktora:

 •  izvršni direktor za tehničke poslove
 •  izvršni direktor za ekonomsko-komercijalne i finansijske poslove i
 •  izvršni direktor za pravne poslove.

Pored Uprave  Šumsko – privrednog društva, Društvo ima i Nadzorni Odbor od pet članova, koji se bira na osnovu javnog konkursa od strane Skupštine društva.

JP “ ŠPD-ZDK ” d.o.o Zavidovići je društvo u vlasništvu države čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton sa sjedištem  Uprave Društva u Zavidovićima i devet poslovnih jedinica – Šumarija u devet općina ZE-DO kantona.

Na čelu društva je Direktor. Rad Uprave nadzire i kontrolira Nadzorni Odbor, a Skupština društva donosi temeljne odluke određene Statutom društva.

Osnovna zadaća JP „ŠPD-ZDK“ d.o.o Zavidovići je efikasnije gospodarenje šumama i šumskim zemljištem na području Zeničko-dobojskog kantona.

Gazdujemo prirodnim resursima na površini od 182.389,20 ha, na dvanaest općina putem devet Poslovnih Jedinica.

Preduzeće trenutno  upošljava 975  radnika .

Od ukupne površine šuma i šumskog zemljišta na visoke šume sa prirodnom obnovom otpada 69,12%, izdanačke šume 15,22%, šumske kulture i plantaže zauzimaju 9,18 %površine, a goleti šibljaci i ostale neproduktivne površine 6,48%.

Pod minama se nalazi 21.946,40 ha površine.

Šume namjenjene za izletišta, odmor, rekreaciju  i zaštitne šume (čl.39 i čl.40 Zakona o šumama FBiH)  zauzimaju 4.734,6 ha

Krajem 2007 godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona je proglasila i Spomenik prirode „Tajan“. Ukupna površina Spomenika prirode „Tajan“ iznosi 4.948,35 ha od čega 4.038,35 ha  pripada općini  Zavidovići, a 910,00 ha općini Kakanj.

Osnovne vrijednosti zaštićenog područja Spomenik prirode „Tajan“ su kanjoni, speleološki objekti, jezero na Mašici i Mašićka stijena, kameni mostovi sa pećinama, paleontološki i arheološki lokaliteti, šume i geološke raznolikosti, fauna i endemske biljke. Jedna od endemskih biljaka je i Euphorbia gregersenii (Gregersenijeva mlječika) koja raste samo na ovom području a ime je dobila po bivšem vlasniku pilane u Zavidovićima.

Gazdujemo na 6 Šumskoprivrednih –Šumskogospodarskih područja  (ŠPP/ŠGP)

 • ŠPP “Gornjebosansko“
 • ŠPP  “Olovsko“
 • ŠPP  “Krivajsko“
 • ŠPP  “Kakanjsko“
 • ŠPP  “Natron-Usorsko-Ukrinsko“ i dio,
 • ŠPP  “Sprečko“

Certificiranih površina (FSC) šuma  za sada još nemamo ali  nam je  certificiranje jedna  od prioritetnih zadaća u skoroj budućnosti.

Drvna zaliha u visokim šumama sa prirodnom obnovom iznosi 224,30m3/ha,prirast 6,10m3/ha a dozvoljeni obim sječa je 481.000 m3godišnje.  Bitno je  naglasiti da se u odnosu na protekli  period , kada se na području ZE-DO kantona godišnje sjeklo cca700.000m3 ,sada godišnje siječe cca.400.000m3. Znači, obim sječa se smanjio skoro za 50%. Godišnju proizvodnju realizujemo 50% u vlastitoj režiji a 50% putem ugovarača.

Gustina kamionskih puteva iznosi 14,51 km/1000ha.

Naši proizvodi su :

 • Drvo – nudimo sve vrste sortimenata kako četinarskih tako i lišćarskih vrsta koje rastu na našem području.
 • Sadni materijal – nudimo sadnice autohtonih vrsta drveća
 • Lov– nudimo lov i lovni turizam svim zainteresovanim pojedincima i organizacijama kako domaćim tako i inozemnim.
 • Zaštita prirode – brinemo se o zaštiti  i održavanju  prirodnih ekosistema kako u šumi tako i izvan nje.
 • Naša ideja vodilja 

  Učimo od šume: Stabilnost, potrajnost , rast i razvoj
 • Naša vizija

  Štitimo, uređujemo i koristimo  ono što nam je povjereno
 • Naš moto,

  Čovjeku i prirodi uvjek biti na raspolaganju.
 • Naši partneri

  Različiti i zahtjevni kao i naši zadaci
 • Naši kupci i liferanti

  Stoje u centru naše pažnje.
 • Naši procesi

  Napredak kroz inovaciju
 • Naša prepoznatljivost

  Potrajnost korištenja resursa.

 

 

Ne treba vjerovati da se sva čuda prirode nalaze negdje daleko, u drugim zemljama. 

Ona su svugdje, ali ona koja nas okružuju ne primjećujemo, jer ih od djetinjstva gledamo svaki dan. 

You may also like

No Comment

Comments are closed.